Polityka prywatności

Dbając o bezpieczeństwo i prywatność danych osobowych KAMOKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzi niniejszą Politykę Prywatności.
KAMOKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest właścicielem serwisów internetowych: kamoka.pl, webcatalogue.kamoka.pl, orders.kamoka.pl, reklamacje.kamoka.pl, 7years.kamoka.pl oraz ich odpowiedników w innych wersjach językowych (dalej: Serwisy), a także aplikacji mobilnych przeznaczonych do zainstalowania na urządzeniu mobilnym z systemem operacyjnym Android lub iOS, w tym aplikacji mobilnej katalogu KAMOKA (webCataloge).

 

Polityka Prywatności stanowi zespół zasad i reguł dotyczących ochrony informacji, w tym danych osobowych Klientów/Kontrahentów, przedstawicieli Kontrahentów oraz innych osób powierzających nam swoje dane osobowe, w tym użytkowników Serwisów oraz aplikacji mobilnych (dalej: Użytkownik).

 

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Administratorem danych osobowych jest KAMOKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Wenecka 12,
  03-244 Warszawa (dalej : Administrator lub KAMOKA), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
  w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
  KRS: 0001016747, NIP: 5213581408, REGON: 142603777.

 2. Kontakt z Administratorem w kwestiach związanych z ochroną danych osobowych możliwy jest za pośrednictwem adresu siedziby Administratora wskazanego powyżej, adresu
  e-mail: office@kamoka.eu, a także za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego pod adresem https://kamoka.pl/pl/contact.

 3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: office@kamoka.eu lub listownie pod adresem siedziby Administratora wskazanym powyżej.

 4. Administrator dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie
  z przepisami prawa, w tym w szczególności na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO), Ustawy z dnia
  10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
  o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

ZAKRES, CEL ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

W zależności od Użytkownika, sposobu i celu przekazania danych, KAMOKA może przetwarzać dane osobowe w następującym zakresie, celach oraz w ramach określonych poniżej podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych:

 

 1. Korzystanie z Serwisów

 

Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkowników odwiedzających Serwisy
w zakresie danych, które są przesyłane przez przeglądarkę Użytkownika, niezbędne ze względów technicznych do wyświetlania Serwisów i zapewnienia ich bezpiecznego i stabilnego funkcjonowania.

 

Może to obejmować następujące informacje: adres IP Użytkownika, dane logowania, wersję systemu operacyjnego, informacje o stanie wirtualizacji i powiązanych aplikacjach, wersję oprogramowania, z którego korzysta Użytkownik, danych sprzętowych komputera Użytkownika. Pozyskanie ww. informacji następuje za pośrednictwem różnego rodzaju technologii, w tym także plików cookie, co do których szczegółowe dane znajdują się
w niniejszej Polityce Prywatności.

 

 1. Kontakt z Administratorem za pośrednictwem formularza „Zapytaj online”, innych formularzy kontaktowych dostępnych w Serwisach i aplikacjach mobilnych lub za pośrednictwem pozostałych danych kontaktowych Administratora

 

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników kontaktujących się z Administratorem za pośrednictwem formularza „Zapytaj online”, innych formularzy kontaktowych dostępnych w Serwisach lub aplikacjach mobilnych lub za pośrednictwem pozostałych danych kontaktowych Administratora. Dane osobowe przetwarzane są w celu odpowiedzi na zapytania Użytkowników lub podjęcia przez Administratora innych działań wynikających z otrzymanego zapytania. Dane osobowe, które będą przetwarzane w tym celu, mogą obejmować w szczególności imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz inne dane osobowe podane w treści formularza „Zapytaj online” lub w ramach zapytania złożonego za pośrednictwem innych formularzy kontaktowych dostępnych w Serwisach lub aplikacjach mobilnych lub danych kontaktowych, w tym poprzez kontakt e-mail lub kontakt telefoniczny.

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu przesłania Administratorowi zapytania i uzyskania odpowiedzi na zapytanie lub podjęcia przez Administratora innych działań wynikających z otrzymanego zapytania.

 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w związku z kierowaniem do Administratora korespondencji niezwiązanej z usługami świadczonymi na rzecz Użytkownika lub inną zawartą z nim umową, będzie prawnie uzasadniony interes Administratora jakim jest odpowiadanie na zapytania, kierowanie zapytań, jak również dbanie o jakość współpracy
z osobami zainteresowanymi (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w związku z kierowaniem do Administratora korespondencji związanej
z usługami świadczonymi na rzecz Użytkownika lub inną zawartą z nim umową jest wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

 

Jeżeli wypełniając formularz „Zapytaj online” lub inny formularz dostępy w Serwisie lub
w aplikacjach mobilnych lub kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem innych danych kontaktowych, przekazane zostaną dane osobowe, których Administrator nie może przetwarzać na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub w celu wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy, podstawą prawną ich przetwarzania będzie dobrowolnie wyrażona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), która zostaje wyrażona poprzez wysłanie przez Użytkownika wiadomości i może zostać w dowolnym momencie wycofana. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

 1. Newsletter

 

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników, którzy wyrazili zgodę, w celu prowadzenia działań marketingowych Administratora związanych z wysyłką Newslettera.
Dane osobowe, które będą przetwarzane w tym celu, mogą obejmować imię, nazwisko, adres
e-mail.

 

Subskrypcja Newslettera oznacza, że Użytkownik wyraża zgodę na wysyłanie przez Administratora informacji marketingowych i handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymywania Newslettera.

 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie w tym wypadku dobrowolnie wyrażona zgoda (art. 6 ust. 1 lit a) RODO), którą można w dowolnym momencie odwołać i tym samym wypisać się z subskrypcji Newslettera, kontaktując się z Administratorem na podane powyżej dane kontaktowe lub klikając w link znajdujący się w wiadomości zawierającej informacje marketingowe lub handlowe związane z Newsletterem (link „unsubscribe/wypisz się). Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

 1. Działania telemarketingowe - przesyłanie informacji marketingowych drogą telefoniczną, drogą SMS

 

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników, którzy wyrazili zgodę, w celu prowadzenia działań marketingowych Administratora związanych z działaniami telemarketingowymi, tj. przesyłania informacji marketingowych drogą telefoniczną, drogą SMS, na podany przez Użytkownika numer telefonu. Dane osobowe, które będą przetwarzane w tym celu, mogą obejmować imię, nazwisko, numer telefonu.

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymywania informacji marketingowych drogą telefoniczną, drogą SMS.

 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie w tym wypadku dobrowolnie wyrażona zgoda (art. 6 ust. 1 lit a) RODO oraz art. 172 ust. 1 Ustawy Prawo telekomunikacyjne), którą można w dowolnym momencie odwołać, kontaktując się z Administratorem na podane powyżej dane kontaktowe lub informując Administratora podczas rozmowy telefonicznej. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

 1. Przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną

 

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników, którzy wyrazili zgodę, w celu prowadzenia działań marketingowych Administratora poprzez przesyłanie informacji marketingowych lub handlowych za pośrednictwem podanego przez Użytkownika adresu
e-mail. Dane osobowe, które będą przetwarzane w tym celu, mogą obejmować imię, nazwisko, adres e-mail.

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymywania informacji handlowych lub marketingowych od Administratora.

 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie w tym wypadku dobrowolnie wyrażona zgoda (art. 6 ust. 1 lit a) RODO oraz art. 10 ust. 2 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną), którą można w dowolnym momencie odwołać, kontaktując się
z Administratorem na podane powyżej dane kontaktowe. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

 1. Organizacja warsztatów/szkoleń

 

Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie zgody w celu prowadzenia warsztatów/szkoleń. Dane osobowe, które będą przetwarzane w tym celu, mogą obejmować imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz inne dane wymagane w ramach danego warsztatu/szkolenia.

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału
w warsztacie/szkoleniu.

 

Podstawą prawną przetwarzania danych będzie w tym wypadku dobrowolnie wyrażona zgoda
(art. 6 ust. 1 lit a) RODO), którą można w dowolnym momencie odwołać, kontaktując się
z Administratorem na podane wyżej dane kontaktowe. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

Dane osobowe będą mogły być również przetwarzane niezależnie od wyrażonej zgody,
w związku z dochodzeniem/obroną roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora.

 

 

 

 1. Procesy rekrutacyjne

 

Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkowników związane z prowadzonymi przez Administratora procesami rekrutacyjnymi, w tym w zakresie przyszłych rekrutacji na podstawie odpowiednich zgód. Dane osobowe, które będą przetwarzane w tym celu, mogą obejmować dane wskazane w treści przesłanych dokumentów aplikacyjnych.

 

W przypadku, gdy preferowaną formą zatrudnienia jest umowa o pracę - dane osobowe podane w procesie rekrutacji w zakresie wynikającym z art. 22 (1) § 1 Kodeksu pracy będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) oraz c) RODO w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. Dane osobowe podane
w procesie rekrutacji wykraczające poza zakres określony w art. 22 (1) § 1 Kodeksu pracy będą przetwarzane przez Administratora na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Przetwarzanie danych osobowych do prowadzonych w przyszłości rekrutacji odbywa się na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. W przypadku, gdy preferowaną formą zatrudnienia jest umowa cywilnoprawna – podstawą prawną przetwarzania danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest podjęcie działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą na podstawie art. 6 ust. 1
lit. b) RODO.

 

Dane osobowe będą mogły być również przetwarzane niezależnie od wyrażonej zgody,
w związku z dochodzeniem/obroną roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora.

 

Podanie danych osobowych określonych w art. 22 (1) § 1 Kodeksu pracy jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Niepodanie danych osobowych określonych w art. 22 (1) § 1 Kodeksu pracy skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału
w procesie rekrutacji. Podanie danych osobowych wykraczających poza zakres określony
w art. 22 (1) § 1 Kodeksu pracy i wyrażenie w związku z tym zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne i nie stanowi warunku udziału w procesie rekrutacji.

 

 1. Monitoring wizyjny

 

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia poprzez stosowany na terenie obiektów zarządzanych przez Administratora monitoring wizyjny. W szczególności monitoring wizyjny jest stosowany w siedzibie Administratora. Dane osobowe pochodzące z monitoringu wizyjnego obejmują dane w postaci wizerunku oraz numeru rejestracyjnego pojazdu.

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przebywania na terenie obiektów Administratora. Brak podania danych osobowych uniemożliwi wejście/wjazd na teren obiektów Administratora objętych monitoringiem wizyjnym.

 

Dane osobowe rejestrowane przez system monitoringu wizyjnego będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z art. 22 (2) Kodeksu pracy, a także w celach wynikających
z prawnie uzasadnionego interesu Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
tj. w celu zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony mienia, kontroli produkcji oraz w celu zachowania tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić na szkodę Administratora oraz ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń.

 

 1. Wykonywanie umowy oraz rozpatrywanie reklamacji

 

Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkowników w celach związanych ze świadczeniem usług i wykonywaniem umów, w tym w związku ze złożonymi przez Użytkowników zamówieniami (m.in. zamówieniami złożonymi poprzez orders.kamoka.pl)
lub w celach związanych z rozpatrywaniem zgłaszanych reklamacji, w tym reklamacji zgłaszanych poprzez reklamacje.kamoka.pl lub odpowiedniki strony dostępne w innych wersjach językowych. Zakres danych osobowych, które będą przetwarzanie w tych celach, jest zależnych od zakresu złożonego zapytania/zamówienia/zgłaszanej reklamacji i może obejmować dane osobowe Klienta Administratora, jak również dane osobowe przedstawiciela Kontrahenta Administratora oraz innych podmiotów kupujących produkty KAMOKA.

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu świadczenia usług lub wykonania umowy, w tym złożenia zamówienia lub zgłoszenia reklamacji.

 

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i/lub wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), wypełnienia obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa księgowego i podatkowego związanych
z koniecznością wystawienia dokumentów księgowych oraz prowadzenia księgowości oraz rozpatrywania reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) oraz na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, który polega na potwierdzeniu wykonania obowiązków oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko Administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

 

 1. Zbieranie danych osobowych w ramach kontaktów biznesowych

 

W związku z prowadzoną przez Administratora działalnością gospodarczą, Administrator zbiera dane osobowe również w innych przypadkach, w tym podczas spotkań biznesowych czy poprzez wymianę wizytówek.

 

Dane osobowe zbierane są w celach związanych z inicjowaniem, utrzymywaniem oraz tworzeniem sieci kontaktów biznesowych, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu nawiązania kontaktu biznesowego.

 

 1. Przetwarzanie danych osobowych członków personelu Kontrahentów lub Klientów współpracujących z Administratorem

 

W związku z zawieraniem umów w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, Administrator pozyskuje od Kontrahentów/Klientów dane osobowe osób zaangażowanych
w ramach realizacji tych umów, w tym osób kontaktowych, osób uprawnionych do składania zamówień, podwykonawców. Zakres przetwarzanych danych osobowych członków personelu Kontrahentów/Klientów jest ograniczony do stopnia niezbędnego do wykonania umowy
i zazwyczaj obejmuje imię, nazwisko, służbowe dane kontaktowe.

 

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu wykonania umowy. Źródłem pozyskania danych osobowych w tym wypadku jest Klient/Kontrahent, dla którego dany członek personelu świadczy pracę lub usługi lub bezpośrednio członek personelu Klienta/Kontrahenta.

 

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), związanego z umożliwieniem prawidłowego
i efektywnego wykonywania umowy.

 

 1. Program Gwarancja Rozszerzona 7 lat

 

Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkowników w celach związanych
z udziałem Użytkownika w Programie Gwarancja Rozszerzona 7 lat dostępnym pod adresem 7years.kamoka.pl.

 

Zakres danych osobowych, które będą przetwarzanie w tych celach, wynika z treści formularza zgłoszenia i może obejmować dane osobowe Klienta Administratora, jak również dane osobowe przedstawiciela Kontrahenta/Klienta Administratora oraz innych podmiotów kupujących produkty KAMOKA objęte ww. Programem.

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu przystąpienia do Programu Gwarancja Rozszerzona 7 lat.

 

Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z organizacją Programu, tj. w celu przyjmowania zgłoszeń do Programu, ustalenia prawa do udziału w Programie, przyznania dodatkowej gwarancji na produkty KAMOKA objęte ww. Programem, komunikacji w sprawach związanych z udziałem w Programie, rozpatrywania ewentualnych reklamacji oraz wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających z przepisów prawa
w związku z urządzeniem Programu, w tym obowiązków księgowych i podatkowych
(art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO) oraz na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, który polega na potwierdzeniu wykonania obowiązków oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko Administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

 

 1. Strefa Dystrybutora

 

Administrator może przetwarzać dane Użytkowników będących Dystrybutorami w celach związanych z korzystaniem przez Użytkowników ze Strefy Dystrybutora dostępnej pod adresem https://kamoka.pl/pl/signup, umożliwiającej dostęp do aktualności oraz regulaminów.

 

Zakres danych osobowych, które będą przetwarzane w tych celach, wynika z treści formularza zapisania się do Strefy Dystrybutora i może obejmować dane osobowe Dystrybutora, jak również dane osobowe przedstawiciela Dystrybutora oraz innych podmiotów wskazanych przez Dystrybutora.

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu zapisania się i dostępu do Strefy Dystrybutora.

 

Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z korzystaniem ze Strefy Dystrybutora, tj. w celu przyjmowania zgłoszeń do dostępu do Strefy Dystrybutora, ustalenia prawa do dostępu do Strefy Dystrybutora, komunikacji w sprawach związanych z korzystaniem ze Strefy Dystrybutora, rozpatrywania ewentualnych reklamacji oraz wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających z przepisów prawa, w tym obowiązków księgowych i podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO) oraz na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, który polega na potwierdzeniu wykonania obowiązków oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko Administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania.
 

 1. Dane osobowe przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa.
 2. Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora będą przechowywane do czasu istnienia celu przetwarzania, nie dłużej jednak niż do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu.
 3. Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
   - obsługi Klientów/Kontrahentów (np. obsługi reklamacji);
   - zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartych umów;
   - wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych).
 4. Dane osobowe przetwarzane w celu prowadzenia procesów rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres niezbędny i uzasadniony z punktu widzenia celów ich zgromadzenia, tj. do zakończenia procesu rekrutacji, a w stosunku do przyszłych rekrutacji dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 lat.
 5. Dane osobowe przetwarzane w ramach monitoringu wizyjnego będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy od dnia nagrania. W przypadku, gdy nagrania stanowią dowód
  w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość,
  że mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega wydłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 6. Dane osobowe przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody będą przechowywane przez Administratora do czasu jej wycofania. Po wycofaniu zgody dane mogą być przetwarzane w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami zgodnie z okresem przedawnienia tych roszczeń.

 

Okres przechowywania danych osobowych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym okresie - jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.

 

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – przetwarzanie danych osobowych na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.

 2. Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie danych osobowych, które jest niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy.

 3. Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie danych osobowych, które jest niezbędne w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

 4. Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami.

 

ŹRÓDŁO POZYSKANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Dane osobowe możemy pozyskiwać bezpośrednio od Użytkowników, a także od innych osób, w tym od pracodawców/innych podmiotów, których Użytkownik reprezentuje.
Od pracodawców/podmiotów, których Użytkownik reprezentuje, Administrator otrzymuje takie dane jak: imię, nazwisko, służbowe dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail), zajmowane stanowisko lub pełniona funkcja.

 

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie zaufane podmioty wspierające Administratora w realizacji usług i w granicach prawa powszechnie obowiązującego, podmioty gwarantujące bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych.

 2. Jeżeli jest to konieczne, dane osobowe mogą być przekazane do spółek z Grupy KAMOKA. Odbiorcami danych osobowych mogą być też podmioty z branży IT, świadczące usługi administracyjne, księgowe, kadrowe, doradcze, prawne, pocztowe i kurierskie, a także inni kontrahenci, którzy świadczą usługi na rzecz Administratora.

 3. Z uwagi na zawarte umowy z podmiotami zewnętrznymi Administrator może przekazywać dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Informujemy, że Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG na zasadach minimalizmu i podejmuje działania weryfikacyjne celem zapewnienia zgodnych z prawem warunków takiego przekazywania, jeśli ma ono miejsce, w szczególności Administrator zapewnia ochronę danych poprzez:

 1. współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach,
  w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej dotycząca stwierdzenia zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych;

 2. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;

 3. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy.

 1. Administrator może być zobowiązany do przekazania danych osobowym właściwym organom państwa, gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa lub wykonalnej decyzji tego organu.

PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE UŻYTKOWNIKOM

 

 1. Administrator zapewnia, że zasady przyjęte w Polityce Prywatności zapewniają wszystkim Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym RODO.

 2. Informujemy, że Użytkownik ma prawo do:

  1. dostępu do treści swoich danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO;

  2. sprostowania danych osobowych, jeżeli dane przetwarzane są nieprawidłowe lub niekompletne zgodnie z art. 16 RODO;

  3. żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 RODO;

  4. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych
   w art. 18 RODO;

  5. przenoszenia danych osobowych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi
   w przypadkach określonych w art. 20 RODO - jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy;

  6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora;

  7. cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem - jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody;

  8. uzyskania interwencji ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych.

 3. Realizacja powyższych uprawnień wymienionych w pkt a) – h) może nastąpić za pomocą przesłania żądania elektronicznie na adres e-mail Administratora lub listowanie na adres siedziby Administratora.

 4. Użytkownik ma również prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego,
  tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia przepisów.

 5. Administrator ma prawo zachować niektóre dane, jeżeli jest to wymagane obowiązującymi przepisami lub dokonywane w uzasadnionym celu.

 

ZAUTOMATYZOWANE PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH, PROFILOWANIE

 

Dane osobowe Użytkownika nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, mających wpływ na prawa i obowiązki czy wolności Użytkownika w rozumieniu RODO.

 

PLIKI COOKIES

 

 1. W ramach funkcjonowania Serwisu oraz aplikacji mobilnych możliwe jest wykorzystywanie jako znaku identyfikacyjnego plików cookies. Administrator wysyła tzw. „ciasteczka” przez strony internetowe kamoka.pl, webcatalogue.kamoka.pl, orders.kamoka.pl, reklamacje.kamoka.pl, 7years.kamoka.pl oraz ich odpowiedniki w innych wersjach językowych, a także aplikacje mobilne, w tym aplikację mobilną katalogu KAMOKA (webCataloge) i zapisuje je na dysku twardym Użytkownika. Pliki cookies są chronione przed odczytem przez osoby trzecie za pomocą standardowych zabezpieczeń przeglądarki internetowej.

 2. Administrator używa dwóch rodzajów cookies: krótkoterminowe (session-cookies), które są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki, a następnie są trwale usuwane z pamięci urządzenia oraz długoterminowe (trwałe) cookies, przechowywane na urządzeniu Użytkownika, gdzie pozostają do momentu ich skasowania.

 3. W ramach Serwisu oraz aplikacji mobilnych stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

   a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu i aplikacji mobilnych, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu, służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu; odrzucenie takich plików cookie w trakcie korzystania z Serwisu lub aplikacji mobilnych jest niemożliwe; możesz jednak ustawić swoją przeglądarkę tak, aby zablokować te pliki cookies, ale niektóre elementy Serwisu lub aplikacji mobilnych nie będą wtedy działać; te cookies nie przechowują żadnych danych osobowych;

  b) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu oraz aplikacji mobilnych;
  c) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika Serwisu lub aplikacji mobilnych ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
 4. Celem korzystania z plików cookies w ramach Serwisu jest poprawna konfiguracja Administratora, polegająca na dostosowaniu zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika, rozpoznaniu jego urządzenia oraz jego lokalizacji, zapamiętaniu wybranych ustawień, uwierzytelnianiu Użytkownika u Administratora i zapewnieniu sesji, jak również pełnej funkcjonalności stron internetowych oraz analiz i badań oraz audytu oglądalności oraz świadczenia usług reklamowych. Dodatkowo pliki cookies służą zapewnieniu bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu. Celem korzystania z plików cookies w ramach aplikacji mobilnych jest poprawna konfiguracja Administratora, polegająca na dostosowaniu preferencji Użytkownika/interfejsu Użytkowania/wyglądu aplikacji mobilnej, a także analiza wizyt w ramach aplikacji mobilnych za pomocą narzędzia analitycznego Google Analytics. Stosowanie przez Administratora plików cookies nie powoduje uszkodzenia komputera ani urządzenia mobilnego Użytkownika ani zmian konfiguracyjnych w telekomunikacyjnym urządzeniu Użytkownika i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

 5. Zgodnie z prawem, Administrator może przechowywać pliki cookies, jeżeli są one niezbędne do działania Serwisu lub aplikacji mobilnych. Podstawą prawną do stosowania niezbędnych plików cookies jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na tym, aby Serwis i aplikacje mobilne były wyświetlane z zachowaniem wysokiego poziomu jakości i bezpieczeństwa.

 6. Administrator nie stosuje innych rodzajów plików cookies, niż niezbędne, bez zgody Użytkownika. Zgoda może zostać wyrażona samodzielnie i w każdym czasie, w tym poprzez ustawienia swojej przeglądarki internetowej (za pomocą odpowiedniej konfiguracji ustawień). Akceptacja plików cookies nie jest konieczna do korzystania z Serwisu lub aplikacji mobilnych, jednak jej brak może spowodować, że część funkcjonalności może nie działać poprawnie. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w swojej przeglądarce internetowej. Podstawą prawną do stosowania wyżej wskazanych plików cookies jest zgoda Użytkownika, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Użytkownik może w każdej chwili zmienić lub wycofać swoją zgodę.

 7. Google Analytics: Administrator w ramach Serwisów i aplikacji mobilnych katalog KAMOKA (webCataloge) wykorzystuje również pliki cookies zewnętrzne, umieszczane w ramach narzędzia Google Analytics, używanego do analizy działań Użytkowników w ramach Serwisów i aplikacji mobilnych Katalog KAMOKA (webCataloge), które umożliwia mierzenie i analizowanie ruchu w ramach Serwisów i aplikacji mobilnych Katalog KAMOKA (webCataloge) w celach statystycznych. W tym zakresie zbierane są ogólne i anonimowe dane statystyczne, w ramach których zebrane dane nie są wykorzystywane do identyfikacji Użytkownika, ani nie są łączone w celu umożliwienia takiej identyfikacji, stąd dane gromadzone w ramach Google Analytics nie mają charakteru danych osobowych. Działania w tym zakresie Administrator realizuje w oparciu o prawnie uzasadniony interes, polegający na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji Serwisu i aplikacji mobilnych Katalog KAMOKA (webCataloge). Użytkownik może wyłączyć udostępnianie Google Analytics informacji o aktywności poprzez zainstalowanie dodatku do przeglądarki blokującego Google Analytics – więcej informacji znajduje się na stronie internetowej dotyczącej Dodatku do blokowania Google Analytics. Polecamy zapoznanie się z informacjami na temat ochrony danych w ramach Google Analytics. Szczegółowe informacje dotyczące zasad zbierania danych w związku z usługą Google Analytics można znaleźć na stronie internetowej dostępnej po tym linkiem.

 8. Google reCAPTCHA: Administrator w ramach niektórych formularzy rejestracyjnych
  i kontaktowych oferowanych w Serwisach i aplikacjach mobilnych katalog KAMOKA (webCataloge), w tym w ramach formularza zapisu do Newslettera, korzysta z usługi reCAPTCHA oferowanej przez Google. Usługa reCAPTCHA jest używana do rozróżniania wejść osoby fizycznej, a nadużyć powodowanych przez automatyczne zapytania (boty). Gromadzenie i analiza danych nie umożliwia identyfikacji Użytkownika. Więcej informacji na temat Google reCAPTCHA i polityki prywatności Google można znaleźć na stronie: https://policies.google.com/privacy. Podstawą prawną przetwarzania jest w takim wypadku prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na tym, aby chronić formularze, Serwisy oraz aplikacje mobilne przed atakami i weryfikować, czy zapytania są kierowane przez osoby fizyczne, a nie przez systemy automatyczne (boty).

 9. Serwis może zawierać łącza do stron internetowych administrowanych przez podmioty trzecie, niezależne od Administratora. Mogą w nich obowiązywać odrębne klauzule lub polityka prywatności związana z ochroną danych osobowych. Administrator zachęca do zapoznania się z ich treścią. W odniesieniu do stron internetowych, do których łącza znajdują się w Serwisie, a które nie należą do Administratora i nie podlegają jego kontroli, Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich zawartość, ani obowiązujące w ich ramach zasady ochrony poufności informacji.

 

ZMIANY

 

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do aktualizacji i zmiany niniejszej
  Polityki Prywatności poprzez publikację nowej wersji na swojej stronie internetowej https://kamoka.pl/pl. Zmiany w Polityce Prywatności zostaną uwidocznione
  z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian. Wszelkie zmiany w Polityce Prywatności mogą mieć miejsce celem zapewnienia jeszcze lepszego bezpieczeństwa Użytkowników.

 2. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 01.01.2023

 

 

 

Mamy nadzieję, że nasze zasady pozwolą zawsze cieszyć się wygodnym użytkowaniem stron internetowych i aplikacji mobilnych Administratora. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości oraz dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt wysyłając wiadomości za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: office@kamoka.eu lub korespondencyjnie na adres siedziby Administratora.