Zapoznaj się z informacjami, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz jakie masz związane z tym prawa

Z dniem 25 maja 2018 r. zaczyna obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane także RODO).

W tej informacji przedstawiamy najważniejsze zagadnienia dotyczące przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych:

TOŻSAMOŚĆ i DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Administratorem Państwa danych osobowych jest ENTERTRADE Spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością – spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie ul. Wenecka 12, 03-244 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000366710, NIP: 5213581408, REGON: 142603777. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email biuro@kamoka.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://kamoka.pl/pl/contact lub pisemnie na adres siedziby administratora.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@entertrade.pl lub pisemnie na adres administratora danych z dopiskiem „inspektor ochrony danych osobowych”. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu zawarcia i wykonania umów dystrybucji i sprzedaży produktów pod marką KAMOKA oraz realizacji obowiązków wynikających z organizowanych promocji i akcji marketingowych, rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń wynikających z umowy, archiwizowania dokumentacji, prowadzenie statystyk, obsługa zgłoszeń kierowanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego oraz innych wniosków, prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej oraz prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (wyłącznie na podstawie posiadanych zgód) oraz realizacji obowiązków związanych z powyższymi działaniami, w tym obowiązków publiczno-prawnych i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2017 r. poz. 2342) nałożonych na Administratora.

Podstawą prawną do ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (dotyczące realizacji działań marketingowych), art. 6 ust. 1 lit. a (dotyczące realizacji działań marketingowych z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej) oraz, art. 6 ust. 1 lit. b, art. 6 ust. 1 lit. c, art. 6 ust. 1 lit. f RODO (dla pozostałych celów)

ODBIORCY DANYCH LUB KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH

Odbiorcami Państwa danych osobowych są: osoby upoważnione przez Administratora: jego pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, podwykonawcy i dystrybutorzy Administratora, podmioty przetwarzające, którym Administrator zleci to zadanie, inni odbiorcy danych np. poczta kurierzy, przewoźnicy, banki, faktorzy, ubezpieczyciele, kancelarie prawne, biuro księgowe, spółki z grupy kapitałowej Administratora, oraz organy administracji i wymiaru sprawiedliwości na uzasadnione prawnie żądanie tych organów oraz w celu realizacji przez Administratora obowiązków publicznoprawnych i dochodzenia roszczeń.

Administrator przekazuje na zasadach minimalizmu dane do podmiotów z państw trzecich (czyli poza UE, Norwegię, Lichtenstein, Islandię) i podejmuje działania weryfikacyjne celem zapewnienia zgodnych z prawem warunków takiego przekazywania, jeśli ma ono miejsce. Na chwilę obecną Administrator nie posiada certyfikatu ochrony danych osobowych. Możecie Państwo uzyskać kopię danych przekazanych do państw trzecich na wniosek zgłoszony Administratorowi na adresy wskazane powyżej.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy, promocji czy akcji promocyjnej lub marketingowej oraz do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych wynikających z tychże, w zależności od tego, który termin nastąpi później, chyba że przepisy publicznoprawne nakładają obowiązek przechowywania danych dłużej.  Inne dane przekazywane z wykorzystaniem formularza kontaktowego są przechowywane przez okres 3 lat celem zachowania zasady rozliczalności.  Dane przetwarzane dla celów marketingowych są przechowywane: a) W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do czasu jej wycofania; b) W przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego celu – do czasu wniesienia sprzeciwu.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH
Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje: prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).

Nadto, w sytuacji gdy przetwarzanie, którego dokonujemy narusza przepisy RODO, posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa Telefon: 22 860 70 86

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH
Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów i wykonania umów oraz zobowiązań wynikających z akcji promocyjnych i rozliczenia prowadzonej działalności. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na naszych Klientów. W ramach wykonywanych czynności korzystamy z plików cookies w ten sposób, że obserwujemy i analizujemy ruch na naszych stronach, jak również podejmujemy działania remarketingowe, jednakże w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.